Salgs- og leveringsbetingelser

1.Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse ved ethvert kjøp av varer fra GOJ Verktøy AS og kan kun fravikes ved skriftlig avtale.

2. Priser/tilbud

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift, frakt og evt. spesialemballasje. Prisendringer som følge av endringer i valutakurser, offentlige toll og avgifter mv. som GOJ Verktøy AS ikke kan påvirke skal komme i tillegg/fradrag til den avtalte pris. Ordre under kr. 300,- belastes med ekspedisjonsgebyr kr. 75,-.

3. Kvalitet/kvantum/tekniske opplysninger

Alle illustrasjoner, tegninger og tekniske data som mål, vekt, yteevne, kraftbehov m.v. oppgitt i brosjyrer eller kataloger tjener kun som veiledning og er kun bindende i den grad tilbudet/avtalen uttrykkelig henviser til dem. Avtalte kvanta tillates over-/underlevert med +/- 10% dersom intet annet er skriftlig avtalt. Dersom kjøper ved verkslevering ikke spesifiserer innen avtalt tid har selgeren rett til, etter forutgående varsling, å annulere avtalen og/eller kreve erstatning for dokumenterte utgifter/tapt fortjeneste dersom ordren ikke kan opprettholdes ved angjeldende verk.

4. Levering

Lagerførte varer leveres DDP (delivered duty paid) innenfor selgers normale leveringsområde når selger kan benytte sine vanlige transportrutiner. Ekspress- og hasteleveranser samt postsendinger blir debitert frakttillegg til selvkost. For varer som ikke er lagervare er oppgitte leveringstider og betrakte som veiledende. Selger plikter å opplyse kjøper om endring i leveringstid så snart dette kommer til hans kunnskap. Overskridelse av veiledende leveringstid gir ingen rett til heving av kjøpet og det betales ingen form for erstatning. Eventuell avtale om konvensjonalbot må inngås skriftlig  for den enkelte leveranse for å være gyldig.

5. Reklamasjoner /undersøkelsesplikt

Reklamasjoner som etter kjøpslovens §32 skal skje innen rimelig tid, må være kommet frem til selgeren senest 14 dager etter at varen er mottatt. Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks. Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når varen er montert og prøvekjørt ansees for å være foretatt i rett tid når den foretas straks mangelen er konstatert, dog senest 12 måneder etter levering. Enhver reklamasjon må være skriftlig og i overensstemmelse med kjøpslovens krav inneholde meddelelse om at kjøperen vil påberope seg mangelen.

6. Garanti og ansvar

Selger garanterer en feilfri, funksjonsdyktig vare i henhold til våre underleverandørers gjeldende spesifikasjoner. Selger skal uten kostnad for kjøper utbedre eventuelle mangler som følge av material- eller fabrikasjonsfeil. Kjøperen plikter å gi selger nødvendig tid for å avhjelpe mangelen, samt å stille varen til rådighet for selger gjennom eventuell demontering og transport til selgers verksted. Våre forpliktelser bortfaller hvis det påviselig er gjort inngrep i varen eller hvis mangelen er oppstått gjennom ukyndig montering eller bruk. Selgers forpliktningsansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av de leverte produkter. Under ingen omstendighet har selger ansvar for indirekte tap eller følgeskader slik som produksjonstap, skade på person, gods m.v.

7. Fritaksgrunner (force majeure)

Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt, militær mobilisering, krig, brann, transportvanskligheter, valutarestriksjoner og enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, såfremt deres virkning på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutsees ved avtalens inngåelse.

8. Avbestilling

Kjøperen har kun rett til å avbestille dersom selgeren kan avbestille overfor sin leverandør. Ved avbestilling må kjøper dekke alle omkostninger ved avbestillingen. Lagerførte varer kan kun avbestilles uten omkostninger dersom dette kan skje uten ulempe eller tap for selger.

9. Retur

Retur kan kun skje etter forutgående avtale mellom kjøper og selger. Returen skjer for kjøpers regning og risiko. Varene skal returneres i ubeskadiget originalemballasje, vedlagt returmelding med opplysning om når varen er kjøpt, eventuelt kopi av faktura eller pakkseddel. Det er en forutsetning for retur at varen ikke er tatt i bruk eller har vært montert, og at varen alders- og bruksmessig tilfredsstiller kvalitetskravene til tilsvarende ny vare. Ved retur vil det som oftest påløpe returomkostninger som vil bli belastet kjøper sammen med alle frakter som påløper returen. Spesialbestilte eller spesialfabrikerte varer tas ikke i retur.

10. Betaling

Betaling skal skje netto pr. 15 dager fra leveringsdato dersom ikke annen kredittid er avtalt. Ved forsinket betaling påløper renter etter de til enhver gjeldende bestemmelser om morarenter. Ved gjentatt betalingsmislighold forbeholder selger seg å kunne si opp et løpende kredittforhold.

11. Eiendomsforbehold

De leverte varer forblir selgers eiendom inntil de er fullt betalt. Aksept eller annen tilsvarende oppgjørsform ansees ikke som betaling før full innfrielse foreligger.

12. Tvistespørsmål

I tvistespørsmål gjelder selgers verneting for begge parter.

Skroll til toppen